Tj lubinsky pierdere în greutate, Ghidul privind diagnosticul şi managementul sincopei - Romanian

Gertvan Dijk 7 OlandaEdmond P. Declaraţiile tuturor autorilor şi revizuitorilor sunt disponibile pe situl ESC: www.

tj lubinsky pierdere în greutate

Tel: þ34 93Fax: þ34 93 ,Email: amoya comb. Tel: 20Fax: 20Email: r. Nu este autorizată utilizarea comercială. Permisiunea poate fi obţinută pe baza prezentării unei cereri scrise la Oxford University Press,editorul European Heart Journal şi părţii autorizate să se ocupe tj lubinsky pierdere în greutate astfel de permisiuni în numele ESC.

Ghidurile ESC reprezintă punctul de vedere al ESC şi au fost realizate după o analiză atentă a dovezilor disponibile în momentul în care au fost scrise.

tj lubinsky pierdere în greutate

Medicii sunt încurajatisă le ia pe deplin în considerare atunci când îşi exercită judecata lor clinica.

Cu toate acestea ghidurile nu se suprapun peste responsabilitatea individuală a profesioniştilor din domeniulsănătăţii de a lua decizii adecvate în circumstanţe individuale în consultarea pacientilor. Este, de asemenea, responsabilitatea medicilor de a verifica normele şi reglementările aplicabilela medicamente şi dispozitive în momentul prescripţiei. Toate drepturile rezervate.

Uploaded by

Pentru drepturi de autor: journals. Definiţii, clasificare, fiziopatologie,epidemiologie, prognostic, impactul asupra calităţiivieţii, probleme economice Evaluarea iniţială, diagnostic, şistratificarea riscului Monitorizarea electrocardiografică non-invazivă şi invazivă Probleme speciale PreambulGhidurile şi documentele comisiilor de experţirezumă şi evaluează toate dovezile disponibile legatede o anumită problemă, cu scopul de a susţine mediciiîn alegerea celei mai bune strategii terapeutice pentruun pacient suferind de o anumită afecţiune, luând înconsiderare impactul asupra obiectivelor urmărite şide asemenea raportul risc-beneficiu a fiecărei metodediagnostice şi terapeutice.

Ghidurile nu înlocuiesc tratatelede specialitate. Implicaţiile legale ale ghidurilormedicale au fost discutate anterior. Datorită impactului asupra practicii medicalecriteriile de calitate în prezenţa ghidurilor au foststabilite astfel încât deciziile medicale să fie cât maiclare utilizatorului.

O evaluare critică a procedurilor diagnosticeşi terapeuticese face incluzând aprecierea raportuluirisc-beneficiu.

Estimările altor societăţi referitoarela obiectivele urmărite sunt luate în considerare,atunci când ele există.

Nivelul dovezilor şi clasa derecomandare a anumitor opţiuni terapeutice sunt evaluateconform unei scale predefinite rezumată în tabelele1 şi 2. Experţii implicaţi în redactare au menţionattoate situaţiile care pot fi percepute ca şi surse realesau potenţiale de conflict de interese.

Încărcat de

Raportul Grupului de lucru a fost în întregimesusţinut financiar de către ESC şi a fost dezvoltat fărănicio implicare a industriei. Comitetul ESC pentru ghidurile de practicămedicală CPG supraveghează şi coordonează realizareanoilor ghiduri şi a documentelor comisiilor deexperţi. Comitetul este de asemenea responsabil pentruprocesul de aprobare al ghidurilor şi documentelorcomisiilor de experţi.

tj lubinsky pierdere în greutate

Odată finalizat documentul şiaprobat de toţi experţii este pierderea în greutate tetris specialiştilor dinaafara grupului de lucru pentru trecere în revistă. Documentul este revizuit şi aprobat final de CPG, iarulterior este publicat.

Unele rapoarte au arătat căuneori utilizatorii nu au luat la cunoştinţă existenţaghidurilor sau nu le transpun în practică, de aceea programelede implementare ale noilor ghiduri reprezintăo parte importantă din cadrul procesului de diseminarea informaţiei. ESC organizează reuniuni pentru adirecţiona informaţia către societăţile naţionale membreşi liderii de opinie din Europa.

Odată ce ghidurileau fost aprobate de către tj lubinsky pierdere în greutate Societăţii Eropenede Cardiologie şi traduse în limbile naţionale pot avealoc asemenea reuniuni pentru implementarea lor lanivel naţional. Programele de implemetare sunt necesaredeoarece s-a demonastrat că în acest mod, practicamedicală poate fi favorabil influenţată.

Astfel, sarcina de a scrie ghidurile sau documentelecomisiilor de experţi acoperă nu numai integrareacelor mai recente cercetări dar şi creerea unormetode educaţionale şi programe de implementarepentru recomandări.

Legătura dintre cercetarea clinică,scrierea ghidurilor şi implementarea lor în practicăpoate fi desăvârşită numai atunci când se tj lubinsky pierdere în greutate o urmărirea registrelor pentru a verifica daca practica dinviaţa reală este în concordanţă cu recomandarea ghidurilor. Ghidurile şi recomandările ar trebui sa îi ajutepe medici în luarea deciziilor medicale de zi cu zi.

Cutaote acestea, ultima opinie privind îngrijirea unui pacienttrebuie făcută de medic în conformitate cu particularităţileacestuia.

tj lubinsky pierdere în greutate

Date derivate dintr-un singur studiu clinic randomizat sau dinstudii nerandomizate de amploare. IntroducerePrimele ghiduri ESC pentru managementulsincopei au fost publicate în şi revizuite în În martiecomitetul pentru elaborarea ghidurilorclinice CPG a considerat că există suficiente datepentru a elabora un nou ghid. Sunt două aspecte principaleale acestui document care îl diferenţiază de ediţiileprecedente.

Primul este reprezentat de definirea a douăaspecte diferite ale evaluării pacientului cu sincopă:primul fiind identificarea cauzei exacte a sincopeipentru a fi tratată înţelegând mecanismul acesteia; aldoilea este identificarea riscului specific fiecărui pa- 5 Ghidurile ESCcient, care frecvent depinde de substratul pacientuluişi nu neapărat de mecanismul în sine al sincopei.

Al doilea aspect este de a poduce un documentinteligibil care se adresează nu numai medicilorcardiologi ci tuturor categoriilor de medici care suntinteresaţi de acest document. Pentru a atinge acestscop au fost implicaţi un număr mare de specialişti: fiemembrii grupului de lucru, fie colaboratori externi, fiespecialişti nominalizaţi de societăţi internaţionale de:neurologie, boli ale sistemului nervos autonom, medicinăinternă, medicină de urgenţă, geriatrie şi medicinăgenerală.

tj lubinsky pierdere în greutate

În total au participat 76 de specialişti dindiferite domenii. Cele mai relevante modificări care s-au efectuatacestui ghid sunt redate mai jos: O actualizare a clasificării sincopei în cadrulpierderilor tranzitorii a stării de conştienţă T-LOC ; O nouă abordare diagnostică ce are în vederestratificarea riscului de moarte subită cardiacă MSC şi de evenimente cardiovasculare dupăevaluarea iniţială şi a recomandărilor de tratamentla pacienţii cu sincopă inexplicabilă încadratăîn categoria de risc înalt.

Bazele rolului strategiei de diagnostic prin monitorizareprelungită, faţă de strategia convenţionalăprin testări de laborator; O actualizare a terapiei bazată pe dovezi. Literatura de specialitate în ceea ce priveşte investigareatratamentului sincopei este, tj lubinsky pierdere în greutate mare parte,bazată pe studiul seriilor de cazuri, studiu de cohortăşi a analizei retrospective a datelor preexsistente. Impactul asupra acestor studii asupra eficienţei terapieişi a recurenţei sincopei este dificil de evaluat fărăstudii randomizate şi blinded.

Partea 1. Definiţii, clasificare,fiziopatologie, epidemiologie, prognostic,impactul asupra calităţii vieţii, problemeeconomice1. Această definiţie se deosebeştede celelalte prin faptul că include cauza pierderiiconştienţei şi anume hipoperfuzia cerebrală globalătranzitorie.

Fără această precizare definiţia ar fisuficient de cuprinzătoare încât să includă şi alteafecţiuni cum ar fi crizele de epilepsie sau comoţiacerebrală. De fapt, fără această precizare definiţia ar fidespre T-LOC, un termen descris pentru a acoperitoate stările de pierdere de conştienţă care sunt tranzitoriiindiferent de mechanism Figura 1.

Prin distincţiadintre T-LOC şi sincopă definiţia actuală diminuăconfuzia diagnostic şi conceptuală. În trecut sincopanu era definită sau dacă era, formularea ei diferea dela o lucrare la alta 2. Această confuzie încă poatefi găsită în literatura de specialitate 3,4.

Ghidul privind diagnosticul şi managementul sincopei - Romanian ...

În unele forme de sincopă starea de pierdere deconştienţă poate fi precedată de prodromă ameţeală,greaţă, transpiraţii, slabiciune şi tulburări de vedere ,în aceste cazuri pacientul fiind atenţionat de iminenţasincopei. De multe ori pierderea stării de conştienţăapare fără simptomatologia prodromală.

Rareori seestimează cu acurateţe durata pierderii conştienţei. Tipic, sincopa durează puţin.

  1. Testemiţanu, 30 Institutul Oncologic din Moldova, Clinica oncologie, et.
  2. Sunt necesare mai multe dovezi pentru a evalua acidul folic pentru aceste utilizări.
  3. Lilienfeld, Steven Scott O.
  4. Ghidul privind diagnosticul şi managementul sincopei - Romanian
  5. sorinfitu.ro [yl4wm5rg49qr]
  6. Analiza comparativă la 12 luni a componentelor TA la normotensiv și hipertensiv Parametrul studiat Normotensivi R1 R2 TAsistolică mmHg ,5±8,93 ,6±6,74 ,53±8,22 TA diastolică mmHg 75,3±6,17 78,33±4,76 77,34±4,9 TA diferenţială mmHg 42,2±10,5 48,93±2,02 43,19±4,7 parate cu cele ANOVA și t-test, pentru explicarea diferenţei dintre valorile medii iniţiale și ajustate în funcţie de factorii pentru care s-a făcut ajustarea.

Pierderea completă astării de conştienţă în sincopa reflexă durează 20 desecunde sec. În unele cazuri durata stării de inconştienţăse poate prelungi până la câteva minute 5. Înaceste cazuri diagnosticul diferenţial între sincopă şicelelalte T-LOC poate fi dificilă.

Revenirea după unepisod sincopal este însoţită de recuperarea imediatăa orientării temporo-spaţiale şi a comportamentului.

Unele episoade sincopale pot fi însoţite de amnezieretrogradă, deşi cu ani în urmă nu se credea acestlucru, la ora actuală se acceptă posibilitatea acesteiaîn special tj lubinsky pierdere în greutate pacienţii vârstnici.

Uneori în perioada derecuperare dupa pierderea conştienţei pacientul poatesimţi oboseală fizică.

tj lubinsky pierdere în greutate

Ramân însă unele dubii în ceea ce priveştesimilitudinea mecanismului acestor presincope cu celal sincopelor. Contextul pierderilor de conştienţă tranzitoriieste ilustrat în figura 1. Doi arbori decizionali separă T-LOC de alte afecţiuni în funcţie de apariţia pierderiistării de conştienţă şi de cele patru caracteristici definitoriipentru T-LOC tranzitorie, cu debut rapid, duratăscurtă, şi recuperare spontană.

Pierderea tranzitorie a stării de conştienţăpoate fi traumatică sau non-traumatică. Contuzia provoacăde obicei pierderea conştienţei; de obicei fiindprezent traumatismul, rar se pot face confuzii.

Bine ați venit la Scribd!

T-LOCnon-traumatică este la rândul ei împărţită în: sincopă,crize epileptice, pseudosincopa psihogenă, şi alte cauzerare. Pseudosincopa psihogenă se discută în acestdocument în alt capitol.

Cauzele rare includ de ex. Câteva afecţini pot prezenta asemănări cusincopa în două aspecte diferite Tabelul 3. În unelecazuri există o pierdere a stării de conştienţă, dar prinalt mecanism decât hipoperfuzia cerebrala globală.

Deexemplu epilepsia, unele disfuncţii metabolice inclusivhipoxia şi hipoglicemiaintoxicaţia, şi atacul vascularcerebral ischemic tranzitor AIT. În aceste cazuri diag-Figura 1. Aceste diferenţieri sunt importantepentru medicul practician care se confruntă cu pacienţicu pierderea bruscă a stării de conştienţă realăsau aparentăce poate avea altă cauză decât scădereadebitului sangvin cerebral global, cum ar fi convulsiilesau tulburările de conversie.

Welcome to Scribd!

Esenţial pentru fiziopatologia sincopei este distincţiadintre mecanismul hipoperfuziei cerebrale globale şiscăderea tensiunii arteriale. O oprire bruscă a circulaţieicerebrale pentru sec s-a demonstrat cafiind suficientă pentru pierderea completă a stării deconştienţă. Experienţa clinică de la testele tilt a demonstratca o scădere a tensiunii arteriale până la 60mmHg sau mai tj lubinsky pierdere în greutate este asociată cu sincopă 6.

  • Its pur pose is to provide a non-commercial environment within which experts can freely discuss future issues in cardiovascular medicine and consider the merits of newdiagnostics and treatment techniques.
  • Acid folic - Medicament -

Tensiuneaarterială sistemică este determinată de debitul cardiac DC şi de rezistenţa vasculară periferică totală, iar oscădere a oricăreia dintre cele două poate cauzasincopă, dar de multe ori aceasta este determinată decombinaţia tj lubinsky pierdere în greutate, chiar dacă în proporţii diferite. O rezistenţă vasculară periferică scăzută sauinadecvată poate fi cauzată de adaptarea reflexăanormală, cauzând vasodilataţie şi bradicardie manifestându-seca sincopă cu răspuns vasidepresor, mixt,sau cardioinhibitor.

Rezistenţa vasculară perifericăscăzută poate fi cauzată de sistemul nervos autonom SNA. În cazul acesta căile vasomotorii sunt incapabilede a creşte rezistenţa vasculară periferică în ortostatism. Stresul gravitaţional în combinaţie cu insuficienţaadaptării vasomotorii are ca efect staţionarea sângeluivenos în sistemul circulator situat sub diafragm, aceastaavând ca efect scăderea întoarcerii venoase şi caurmare a DC.

Sunt trei cauze ale scăderii debitului cardiac.